2.Quan quân Trịnh vào lấy Phú Xuân.

(Sĩ Đoan)

2.Quan quân Trịnh vào lấy Phú Xuân. là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Trịnh Sâm thấy tình hình thuận lợi
Bình phương Nam chờ đợi bấy lâu
Bàn kế sách bắt đầu xúc tiến
Giả đánh Loan- kẻ biến loạn thần
Sai Ngũ Phúc điểm dần ba vạn
Cả thủy, bộ thẳng lộ- Bố Chính.

Năm giáp ngọ, sang sông Linh Giang (6)
Lấy Trấn Ninh- bình an vô sự
Bởi nội ứng đã dự lâu rồi
Trịnh Sâm tin xuất bồi đại quân.
Hai tháng sau Phúc ưng Hồ Xá
Truyền hịch đi: chỉ phá quyền thần…
Quan Phú Xuân bất phân đen trắng
Mắng Phúc Loan, mưu bắt nộp Người.
Hoàng Ngũ Phúc trêu ngươi trăm họ
Tiến binh lên đáp trọ Đăng Xương
Sai đưa thư ẩn đường lắt léo:
Quân Tây Sơn chưa xéo hết kia
Xin Chúa Nguyễn cùng chia đánh giặc…
Hội Phú Xuân sắp đắy rõ ràng.

Chúa biết Phúc cuối đàng chiếm đất
Sai binh tướng quyết hất kẻ thù
Truyền thủy, bộ áng ngữ Đáp Giang…(7)
Hoàng Ngũ Phúc tâm đang nuốt sống(!)
Sai Đình Thể nhanh chóng tìm đường
Băng qua núi hai mũi ập vào…
Quan quân Nguyễn ào ào bỏ chạy
Chúa cùng tôi bỏ lại Phú Xuân
Vào Quảng Nam đâu lưng chống giữ.

Trịnh Sâm an- thưởng ban tướng sĩ
Phong chức tước bởi nghĩ công lao
Đất Thuận Hóa dành trao Ngũ Phúc
Thúc giục quân đoạt lấy Quảng Nam.

Ngài trở về lấy làm yêu thích.

Thảo luận cho bài thơ: 2.Quan quân Trịnh vào lấy Phú Xuân. - Sĩ Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *