3.Chúa Nguyễn vào Gia Định:

(Sĩ Đoan)

3.Chúa Nguyễn vào Gia Định: là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Còn Chúa Nguyễn chạy tít Quảng Nam
Đóng bến Ván âu là tạm ổn
( Dẫu hao tổn ít nhiều binh tướng)
Lập cháu Dương lên làm Đông Cung.
Được mấy tháng cũng vùng bỏ chạy
Đóng Trà Sơn nhẩn nại phục thù.

Ai xua đuổi lù lù xuất hiện?
Quân Tây Sơn nhân tiện tranh hùng
Chiếm Quảng Nam tạm dùng nghỉ ngơi…
Tích lương thảo, thảnh thơi rong ruỗi

Buổi sinh thời lực bất tòng tâm
Chúa cùng Ánh lánh vào Gia Định
Lịnh Đông Cung trấn làng Câu Để.
Nguyễn Nhạc biết, muốn dể bảo sai
Bèn rước ngay Đông Cung Thái Tử
Đưa binh sĩ đồng giữ Hội An.

Quan Ngũ Phúc gian nan vượt núi
Lấy Trung Sơn và đồn Câu Để.
Nguyễn Nhạc ganh bất kể giá nào
Sai Đình Tập đánh vào cứ điểm;
Kiểm trung quân giao cho Lý Tài;
Cày phía sau tự mình đảm trách.
Thách đấu Trịnh tại làng Cẩm Sa (8)
Đội tiên phong đánh ra dũng mãnh
Tiền đội Phúc chịu cảnh tang thương
Đương chẳng nổi phải đành lùi bước.
Phúc mật ước kỵ, bộ xông vào
Đình bỏ chạy, Nhạc nhào bến Bản
Đưa Đông Cung về mảng Qui Nhơn.
Mượn việc binh định giết Tập Đình
Bởi hung bạo bên mình khó giữ (!)
Hiểu cử chỉ Đình trốn Quảng Đông
Quan quân Thanh vừa trông bắt chém.

Lúc bấy giờ Nhạc kém thế hơn
Bởi phía nam Hợp vờn Phú Yên (9)
Trên mặt bắc, Quảng Nam Trịnh giữ
Thử hỏi sao đối đầu nổi chúng?
Bèn sai Tuế đưa vàng lo lót
Trình bức thư nộp đất qui hàng
Xin Ngũ Phúc cho làm tiền khu
Đánh họ Nguyễn gom thu đất mất.

Phúc nhận lễ, tất bật tâu lên…
Phong Nguyễn Nhạc, trao cờ ấn, kiếm…

Mặt bắc yên tìm mưu định kế
Lấy đất nam ắt thế con mình
Đem Thọ Hương tận tình dâng hiến (10)
Thêm tôn kính đối với Đông Cung.
Rồi sai người dối Tống Phúc Hợp
Xin cho hàng khôi phục Phú Xuân.
Tống chưa ưng sai sứ xét dò…
Đông Cung tiếp là trò- Nguyễn Nhạc.
Ngài viết thư dối gạt Tống rằng:
… Phù Đông Cung, điện an xã tắc.
Hết thắc mắc Tống tin thật lòng
Không dự phòng kẻ lén sau lưng.

Nhạc vững tin dùng em Nguyễn Huệ
Bậc anh tài trí tuệ vô song
Đánh Tống Hợp không kịp trở tay
Bỏ chạy ngay trấn giữ Vân Phong.

Ở Châu Ổ – Ngũ Phúc nhận tin
Xin Chúa Trịnh phong ban Nguyễn Huệ…
Năm ất vị, bị dịch hòang hành (11)
Quân Trịnh đành lui về Thuận Hóa
Đến Phú Xuân Phúc ra thiên cổ
Người thế chỗ không ai ngoài Đạt (12)
Cùng Tham Thị- Quí Đô coi giữ.
Năm bính thân, Nguyễn Lữ công thành (13)
Lấy Sài Gòn lấn giành đất Nguyễn
Chúa liển xiển chạy về Trấn Biên
Đỗ Thành Nhân chẳng kiêng nể Lữ
Mộ nghĩa quân quyết giữ Sài Gòn.

Nhạc thấy mình mạnh hơn đối thủ
Sửa Đồ Bàn thành cũ trước đây (14)
Năm bính thân, xưng Tây Sơn Vương (15)
Phong chức tước- từng bước tranh tài
Đày Đông Cung ra chùa Thập Pháp.

Đáp án này Ngài thấu ruột gan(!)
Trốn xuống thuyền bình an tẩu thoát
Xuôi Gia Định nhặt mót tàn quân…
Được Lý Tài hay tin đón rước (16)
Về Sài Gòn- nhấc bước ngôi cao:
Tân Chính Vương- thỏa bao mộng tưởng!
Và Định Vương suy tôn Thái Thượng
Mong thịnh vượng khôi phục giang san.

Năm đinh hợi Nhạc van Chúa Trịnh (17)
Trấn Quảng Nam luyện binh chống giữ (!)

Chán chiến tranh thành thử Trịnh ưng.

Mặt bắc ngưng Nhạc sai hai em
Đem thủy, bộ đánh vào Gia Định…
Quân Nguyễn tan chạy càn tứ xứ-
Tân Chính Vương đồn trú bến Trà
Về Ba Vát thật là chua chát.
Thái Thượng Hoàng tựa nương Long Xuyên
Ngồi chưa yên Nguyễn Huệ kéo vào
Bắt hai ngài giết ngay trừ họa.

Thu Gia Định lịnh Chu trấn giữ (18)
Anh em Lữ rút về Qui Nhơn.
Năm mậu tuất ai hơn Nguyễn Nhạc?
Ông xưng đế- thành đạt ước mơ!
Hiệu Thái Đức, phong chức hai em
Cùng trấn giữ trông, xem việc nước…

Thảo luận cho bài thơ: 3.Chúa Nguyễn vào Gia Định: - Sĩ Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *