4. NguyễnVương khởi binh đánh Tây Sơn:

(Sĩ Đoan)

4. NguyễnVương khởi binh đánh Tây Sơn: là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Trước, Nguyễn Ánh bình an trốn thoát
Mót tàn quân khởi từ Long Xuyên
Lên Sa Đéc hợp Đỗ Thành Nhân
Nguyện xả thân đánh đuổi họ Chu…
Chiến Sài Gòn- chỉnh tu quân ngũ…
Được chư tướng uy vũ suy tôn:
Tước “ Đại Nguyên Súy, Nhiếp Chính Quốc”.

Chưa bao lâu Tây Sơn càn quét
Đến bằng thuyền đánh vét khắp nơi
Từ Trấn Biên đầu rơi máu đổ
Từ Phan Trấn nhuộm đỏ sa trường
Miền ven biển đầy ương xác chết…!

Đổ Thành Nhân dốc hết nhiệt tâm
Đuổi Tây Sơn, đâm Tư Khấu Uy.
Hào khí dậy những khi thắng trận
Bù uất hận, Ánh sai Văn Quân (19)
Lấy Bình Thuận, diệt thành Diên Khánh,
Thông sứ Tiêm tràn đánh Chân Lạp(…)
Lập Nặc In- Văn Lân bảo hộ (20);
Xây dinh lộ sắp đặt quan sai;
Định sưu thuế làm ngay thuyền chiến.
Năm canh tí, Ánh xưng vương hiệu (21)
Phong Thành Nhân, thưởng, phong tướng sĩ…

Nhân cậy công kém nghĩ sâu sa
Bị ánh giết thành ra ly tán
Bọn Đông Sơn tích oán trong lòng
Tụ binh chống quyết hòng phục hận.

Năm tân sửu, nước cận- Tiêm La (22)
Trịnh Quốc Anh bày ra kế sách
Mách anh em Chất Tri, Sô Si
Mang quân đi san bằng Chân Lạp.

Nguyễn Vương sai Nguyễn Thoại, Văn Lân (23)
Đưa binh cứu đuổi chân kẻ giặc.
Đang ghìm chặc chưa vào trận đánh
Hai tướng Tiêm bổng tiến giao hòa
Bởi quê nhà- vợ con ngục tối…
Tướng Chất Si thúc hối trở về…

Lúc bấy giờ tư bề hổn loạn
Phan Văn Sản chiếm trọn ngôi vua.
Si- xua người tìm bắt Quốc Anh
Đem giết bỏ cho cỏ nương nhờ,
Diệt Văn Sản- bấy giờ lên ngôi
Xưng Phật Vương, phong em Đệ Nhị
Cháu Đệ Tam cùng trị nước Tiêm.
Dòng họ ấy nay tìm vẫn có
Mãi hôm nay chịu khó làm vua!

Năm nhâm dần, Nhạc, Huệ tấn binh (24)
Cửa Cần Giờ soi in tàu chiến
Hơn trăm thuyền tiến Thất Kỳ Giang…
Quân Nguyễn Vương rã tan nhanh chóng
Ngài chạy về trú đóng Tam Phụ (25)
Trụ chẳng lâu trôi dần Phú Quốc.

Đất Gia Định đã bình định xong
Vua Tây Sơn hằng trông Qui Nhơn.
Thành Sài Côn giao cho Nhàn Trập (26)
Một hàng tướng mới nhập theo về.

Châu Văn Tiếp chẳng hề nao núng (27)
Từ Phú Yên nhanh chóng trở vào
Hợp các đạo phá rào cản ngăn…
Chiếm Sài Côn gia tăng phòng bị
Đón Nguyễn Vương sửa trị lê dân.
Năm quí mão não nề hơn nữa (28)
Lữ, Huệ vào nghiêng ngữa mệnh Vương
Đón thân quyến, Ngài nương Phú Quốc
Vài tháng sau ẩn nấp Côn Nôn
May bão lớn Tây Sơn chìm đắm…
Ngài chạy về cắm đảo Cổ Cốt
Thời khắc yên Ngài chốt Phú Quốc.

Thảo luận cho bài thơ: 4. NguyễnVương khởi binh đánh Tây Sơn: - Sĩ Đoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *