Category: Thơ cận hiện đại

Khuyên anh đi lính cho ngoan

Khuyên anh đi lính cho ngoan, Cho dân được cậy, cho quan được nhờ. Bao giờ nên đội, nên cơ, Thì em sẽ quyết đợi chờ cùng anh. Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam – Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)