CÔNG ĐỨC NGÀI ĐỊA TẠNG

(Tịnh Nguyệt Vân)

CÔNG ĐỨC NGÀI ĐỊA TẠNG là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Công đức Ngài Địa Tạng

muôn thuở khó nghĩ bàn

vì Ngài luôn cứu giúp

chúng sanh đang nguy nan.


Là Giáo Chủ cõi Âm,

Ngài luôn sống tươi thắm

và luôn giúp muôn loài

vượt thoát bao mê lầm.


Phật Thích Ca đã giao

cõi này cho Minh Giáo

Chủ Địa Tạng Bồ Tát

vì Ngài tu rất cao.


Niệm Danh hiệu của Ngài,

liền tránh được họa tai,

người khác thấy cung kính,

thoát bao sự trở ngại.


Lại được sanh về Trời,

sống an vui nhiều thời,

gắng tu sẽ thành Phật,

luôn tự tại, thảnh thơi.


Hãy xem Kinh Địa Tạng

để thấy thật rõ ràng

công đức Ngài Địa Tạng

trùm khắp, khó nghĩ bàn.


Vì nay thời mạt pháp,

cõi người bao phức tạp,

thường bị ma quấy phá

nên đời nhiều bão táp.


Khi bị ma quấy phá,

đừng kinh sợ, hoảng la.

Hãy niệm Ngài Địa Tạng,

ma qủy liền chạy xa.


Ma qủy rất sợ Ngài

vì Ngài nhiều đại tài

và thần thông quảng đại

nên ma qủy chạy dài.


Hãy niệm Ngài Địa Tạng

để được sống bình an

và thường giúp muôn loài

sống an vui, nhẹ nhàng.


Nguyện Tam Bảo mười phương

luôn soi sáng, chỉ đường

và giúp cho muôn loài

luôn sống đầy tình thương.


Nguyện bao công đức lành

giúp muôn loài vãng sanh

cõi Tây Phương Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh…


Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,

Nay kính,


Tịnh Nguyệt Vân

Thảo luận cho bài thơ: CÔNG ĐỨC NGÀI ĐỊA TẠNG - Tịnh Nguyệt Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *