Đăng Duyện Châu thành lâu

(Đổ Phủ)

Đăng Duyện Châu thành lâu là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Đông quận xu đình nhật
Nam lâu túng mục sơ
Phù vân liên Hải Đại
Bình dã nhập Thanh Từ
Cô chướng tần bi tại
Hoang thành Lỗ điện dư
Tòng lai đa cổ ý
Lâm diễu độc trù trừ
Dịch Nghĩa
Lên lầu thành Duyện Châu
Ngày đến Đông Quận thăm cha
Lên lầu Nam liếc mắt qua
Mây nổi nối liền Đông Hải và Đại Sơn
Đồng bằng tít tắp đến chân Thanh châu Từ
Ngọn núi chơ vơ còn tấm bia Tần
Trong thành hoang vẫn sót lại điện Lỗ
[Nơi này] xưa nay nhiều ý vị cổ kính
Đứng ngắm mà lòng [cảm khái] dùng dằng
Dịch Thơ
Đông Quận đến thăm cha
Lầu Nam liếc mắt qua
Thanh từ đồng nội phẳng
Hải Đại áng mây xa
Núi quạnh bia Tần sững
Thành hoang điện Lỗ tà
Nơi này nhiều dấu cũ
Đứng ngắm những lân la

Thảo luận cho bài thơ: Đăng Duyện Châu thành lâu - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *