Đăng Nhạc Dương lâu

(Đổ Phủ)

Đăng Nhạc Dương lâu là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Tích văn Động Đình thủy
Kim thướng Nhạc Dương lâu
Ngô Sở đông nam sách
Càn khôn nhật dạ phù
Thân bằng vô nhất tự
Lão bệnh hữu cô chu
Nhung mã quan san bắc
Bằng hiên thế tứ lưu
Dịch Nghĩa
Lên lầu Nhạc Dương(1)
Xưa nghe nói nước hồ Động Đình
Nay được lên lầu Nhạc Dương
Đất Ngô, đất Sở (2) chia tách ở hai phía đông nam
Trời đất suốt ngày đêm dập dềnh nổi
Bà con bạn hữu không có một chữ (thư từ qua lại)!
Thân già yếu lênh đênh trong chiếc thuyền côi quạnh
Quan san phía bắc đang nhộn binh đao (3)
Tựa hiên, ròng ròng nước mắt , nước mũi!
Chú thích: (1) Lầu ở cửa Tây thành Nhạc Dương
(2) Nay là địa phận các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam
(3) Chỉ việc Thổ Phồn vào xâm lược nhà Đường năm 768, Quách Tử Nghi phải đóng 5 vạn quân ở Phụng Thiên để phòng thủ.
Dịch Thơ
Lên lầu Nhạc Dương
Động Đình nghe tiếng từ xưa,
Mà đây lầu Nhạc bây giờ mới lên.
Đông, Nam, Ngô, Sở tách miền
Mênh mang trời đất ngày đêm bềnh bồng.
Bạn bè một chữ vẫn không,
Thân già ma bệnh chiếc bồng lẻ loi.
Bắc phương giặc giã rối bời,
Bên hiên đứng tựa, sụt sùi lệ sa.

Thảo luận cho bài thơ: Đăng Nhạc Dương lâu - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *