Khách hữu bốc cư bất toại, bạc du Nghiên Lũng, nhân đề

(Hứa hồn)

Khách hữu bốc cư bất toại, bạc du Nghiên Lũng, nhân đề là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Hoàng Sào (?-884), người Sơn Đông, năm Càn Phủ Đường, Hy Tông thứ 2 (875) cùng Vương Tiên Chi lãnh đạo nông dân khởi nghĩa, trước sau trên mười năm, có lần đánh phá kinh đô Trường An . Là một lãnh tụ nông dân nổi tiếng thời cổ đại Trung Quốc
Hải yến tây phong bạch nhật tà,
Thiên môn dao vọng ngũ hầu gia
Lâu đài thâm tỏa vô nhân đáo
Lạc tận đông phong đệ nhất hoa

Dịch Nghĩa
Nhân thấy có người tìm chỗ ở không được rồi qua chơi đất Nghiên Lũng (1) nên đề bài thơ này

Én bể bay theo gió tây, mặt trời xế bóng,
Xa xa trông lại, chót vót nhà vương hầu (trong hoàng thành)
Lâu đài khóa kín không người tới lui
Gió xuân thổi rụng hết loài hoa đẹp nhất

(1)Chỉ huyện Nghiêm Dương, tỉnh Thiểm Tây

Dịch Thơ

Én về bóng ngả non đoài
Nhà Hầu chót vót trông vời xa xa
Lâu đài không khách vào ra
Gió xuân cuốn hết mùa hoa tuyệt vời

Bản dịch: Khuyết danh

Thảo luận cho bài thơ: Khách hữu bốc cư bất toại, bạc du Nghiên Lũng, nhân đề - Hứa hồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *