Tặng kỹ nữ

(Cao Biền)

Tặng kỹ nữ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Công tử yêu hoan nguyệt mãn lâu
Giai nhân yết điệu xướng Y châu
Tiện tòng tịch thượng thu phong khởi
Trực đáo Tiêu Quan thủy tận đầu.

Dịch Thơ
Tặng kỹ nữ

Công tử vui chơi trăng sáng lầu
Giai nhân cất điệu hát Y châu
Gió thu bỗng nổi trên bàn tiệc
Thẳng tới Tiêu Quan ngọn nước đầu.

Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Tặng kỹ nữ - Cao Biền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *