Tiền xuất tái

(Đổ Phủ)

Tiền xuất tái là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Vãn cung đương vãn cường,
Dụng tiễn đương dụng trường.
Xạ nhân, tiên xạ mã,
Cầm tặc, tiên cầm vương.
Sát nhân diệc hữu hạn,
Liệt quốc tự hữu cương.
Cẩu năng chế xâm lăng,
Khởi tại đa sát thương!
Dịch Thơ
Trước khi ra ải
Giương cung phải cung ứng,
Dùng tên phải tên dài.
Bắn người, bắn ngựa trước,
Bắt giặc, bắt chúa ngay.
Giết người cũng có hạn,
Nước nào chẳng đất đai?
Nếu đủ chặn xâm lược,
Cần gì giết thẳng tay?
Bản dịch: Hoàng Tạo

Thảo luận cho bài thơ: Tiền xuất tái - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *